Jdi na obsah Jdi na menu
 


Návrh usnesení členské schůze Bytového družstva Polabí 355,356

 

 

Návrh usnesení

 

členské schůze Bytového družstva Polabí 355,356

svolané na den 12.10.2021 ke změně stanov:

 

 

Členská schůze Bytového družstva Polabí 355,356, se sídlem Sadová 356, 276 01 Mělník, IČO 27946371, v souladu s čl. II. bod 1. zákona č. 33/2020 Sb. v rámci povinnosti přizpůsobit zakladatelské právní jednání úpravě zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech ve znění účinném ke dni nabytí účinnosti zákona č. 33/2020 Sb., mění stanovy bytového družstva schválené usnesením členské schůze dne 25.6.2014, které představují poslední úplné znění stanov, v dále uvedených článcích, takto:

 

 

 1. V čl. 4 odst. 4 písm. a) se současný text nahrazuje tímto textem:

   

 2. O přijetí za člena družstva rozhoduje představenstvo na základě písemné přihlášky uchazeče o členství v družstvu. Přihláška musí obsahovat minimálně tyto údaje:

 3. firmu družstva

 4. jméno, datum narození uchazeče o členství v družstvu, údaj o jeho trvalém pobytu a bydlišti (pokud je odlišné od místa trvalého pobytu) a vymezení jeho družstevního podílu

 5. státní příslušnost uchazeče o členství v družstvu

 6. vymezení jeho členského vkladu,

 7. datum žádosti a vlastnoruční podpis o členství v družstvu.

 

 1. V čl. 10 odst. 1 se současný text nahrazuje tímto textem:

   

 2. Členství v družstvu zaniká:

 3. písemnou dohodou uzavřenou mezi družstvem a členem družstva

 4. vystoupením člena

 5. vyloučením člena

 6. převodem družstevního podílu

 7. přechodem družstevního podílu

 8. smrtí člena

 9. jiným zákonem stanoveným způsobem.

 

 1. V čl. 10 odst. 3 se současný text nahrazuje tímto textem:

   

  3..Členství v družstvu se obnovuje v případech stanovených zákonem.

   

 2. V čl. 10 odst. 6 písm. e) se současný text nahrazuje tímto textem:

   

  6.e)      Proti rozhodnutí členské schůze o vyloučení člena družstva z družstva, může vylučovaný člen družstva ve

  lhůtě 3 měsíců ode dne doručení rozhodnutí členské schůze podat návrh soudu na prohlášení rozhodnutí o vyloučení za neplatné, jinak toto právo zaniká.

   

 3. V čl. 10 odst. 6 písm. i) se současný text nahrazuje tímto textem:

   

 4. Členství vylučovaného člena družstva zanikne marným uplynutím lhůty pro podání návrhu soudu na

  prohlášení rozhodnutí členské schůze o vyloučení za neplatné.

   

 5. Do čl. 13 se doplňuje odst. 3 dále uvedeného znění, a odst. 3 až 5 se přečíslují na odst. 4 až 6:

   

 6. Při převodu nebo přechodu družstevního podílu přechází nájem družstevního bytu na právního nástupce původního člena se všemi právy a povinnostmi s členským podílem spojenými. Nájemní smlouva mezi družstvem a novým nájemcem v tomto případě nezakládá nájemní vztah, ale deklaruje jeho existenci a pokračování, a obsahuje aktualizované osobní údaje. Družstvo při převodu nebo přechodu družstevního podílu, družstevní byt novému nájemci neodevzdává, a neodpovídá ani za stav, v němž družstevní byt zanechal právní předchůdce nového nájemce, ani za obyvatelnost nebo způsobilost družstevního bytu k nastěhování.

 

 

 

 

 

 1. V čl. 14 odst. 19 se současný text nahrazuje tímto textem:

   

 2. Nájemce není oprávněn družstevní byt nebo jeho část dát do podnájmu či výpůjčky bez předchozího písemného souhlasu družstva. Součástí písemné nájemce družstevního bytu má v úmyslu dát družstevní byt nebo jeho část do podnájmu či výpůjčky.

 

 1. V čl. 20 odst. 2 písm. g) se současný text nahrazuje tímto textem:

   

 2. schvalovat řádnou, mimořádnou nebo konsolidovanou účetní závěrku a v případech stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrku,

 

 1. V čl. 20 odst. 2 písm. h) se současný text nahrazuje tímto textem:

   

 2. rozhodovat o rozdělení a užití zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty,

 

 1. V čl. 20 odst. 2 písm. r) se současný text nahrazuje tímto textem:

   

 2. rozhodovat o významných majetkových dispozicích družstva (zejm. o uzavření úvěrových smluv, zástavních smluv, kupních smluv), včetně schvalování převodu nebo zastavení takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu činnosti družstva,

 

 1. V čl. 20 odst. 2 písm. w) se současný text nahrazuje tímto textem:

   

 2. rozhodovat o zrušení družstva s likvidací, volit a odvolávat likvidátora a schvalovat jeho odměnu, schvalovat konečnou zprávu o průběhu likvidace a návrh na použití likvidačního zůstatku,

 

 1. Do čl. 21 se doplňuje odst. 5 dále uvedeného znění

 

 1. Je-li na programu členské schůze schvalování účetní závěrky, představenstvo ji zpřístupní alespoň 15 dnů přede dnem konání členské schůze v sídle družstva, nebo v jiném místě určeném v pozvánce.

 

 1. Do čl. 24 se doplňuje odst. 4 dále uvedeného znění, a odst. 4 až 6 se přečíslují na odst. 5 až 7:

   

 2. Rozhoduje-li členská schůze o změně stanov ohledně podmínek, za kterých vznikne členovi družstva právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, vyžaduje se souhlas tří čtvrtin všech členů družstva, a souhlas těch členů družstva, kterým se při plnění podmínek pro vznik práva na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu mají tyto podmínky změnit. Rozhoduje-li členská schůze o jiné změně stanov než uvedené v předchozí větě, postačí ke schválení změny stanov souhlas nadpoloviční většiny všech členů družstva uvedený v odst. 3 tohoto článku stanov.

 

 1. V čl. 24 odst. 5 až 7 se současný text nahrazuje tímto textem:

   

 2. Vyžaduje-li zákon, aby přijetí rozhodnutí členské schůze bylo osvědčeno veřejnou listinou, návrh rozhodnutí per rollam musí mít formu veřejné listiny. V takovém případě se členům družstva zasílá kopie veřejné listiny o návrhu rozhodnutí. Ve vyjádření člena družstva se uvede i obsah návrhu rozhodnutí členské schůze, kterého se vyjádření týká. Podpis člena družstva na návrhu musí být úředně ověřen.

 3. Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech členů družstva. Rozhodnutí je přijato dnem, v němž bylo doručeno družstvu vyjádření posledního člena družstva k návrhu, nebo marným uplynutím posledního dne lhůty stanovené pro doručení vyjádření členů družstva, bylo-li dosaženo počtu hlasů potřebného k přijetí rozhodnutí.

 4. Výsledek rozhodování per rollam, včetně dne přijetí rozhodnutí, oznámí předseda představenstva všem členům družstva bez zbytečného odkladu ode dne jeho přijetí, a to způsobem stanoveným pro svolání členské schůze.

   

 5. Do čl. 25 se doplňuje odst. 5 dále uvedeného znění:

 

 1. V případech stanovených zákonem se usnesení členské schůze a rozhodnutí přijaté per rollam osvědčuje veřejnou listinou. Není-li rozhodnutí osvědčeno veřejnou listinou sepsanou nejpozději do 60 dnů od jeho přijetí, nemá právní účinky.

 

 

 

 1. V čl. 28 odst. 10 se současný text nahrazuje tímto textem:

   

 2. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Své odstoupení oznámí písemným prohlášením, které doručí družstvu. Odstoupení člena představenstva projednává představenstvo, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději na svém nejbližším zasedání po doručení prohlášení člena představenstva o odstoupení. Výkon funkce člena představenstva končí nejpozději 3 měsíce od doručení prohlášení o odstoupení. Jestliže odstupující člen představenstva oznámí své odstoupení na zasedání představenstva, končí výkon funkce uplynutím 2 měsíců po takovém oznámení, neschválí-li představenstvo na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce. Představenstvo je povinno s odstoupením člena představenstva seznámit nejbližší členskou schůzi a na její program zařadit volbu nového člena představenstva.

   

 3. V čl. 37 se současný text nahrazuje tímto textem:

 

 1. Stanovy byly schváleny usnesením členské schůze družstva dne 25.6.2014 jako změny dosavadních stanov družstva a tímto dnem nabývají účinnosti.

 2. Změna stanov byla schválena usnesením členské schůze družstva dne 12.10.2021 a tímto dnem nabyla účinnosti.